Poziomy zaawansowania DIGCOMP 2.2

Poziom A2

 • Podstawowa obsługa popularnych przeglądarek internetowych – umiejętność poruszania się
  po stronach internetowych. Korzystanie z wyszukiwarek internetowych, tworzenie prostych zapytań, rozróżnienie różnych wyników wyszukiwania.
 • Znajomość różnych źródeł informacji w sieci oraz próba oceny ich wiarygodności na podstawie podstawowych danych. Świadomość istnienia wtórnych źródeł informacji.
 • Zapisywanie podstawowych treści cyfrowych. Umiejętność wykorzystania danych i informacji internetowych to tworzenia własnych plików. Podstawowe umiejętności zarządzania plikami.
 • Poznanie różnorodnych form nawiązywania kontaktów w świecie cyfrowym. Zakładanie konta użytkownika oraz podstawowa obsługa poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Przesyłanie prostych wiadomości tekstowych oraz graficznych.
 • Wprowadzenie w świat usług Web 2.0 – zapoznanie z popularnymi serwisami wymiany informacji. Wykorzystanie formularzy internetowych oraz podstawowa obsługa mediów społecznościowych.
 • Zrozumienie koncepcji społeczeństwa obywatelskiego – poznanie różnych form aktywności społecznej w Internecie oraz serwisów, gdzie można je odnaleźć.
 • Współpraca online z innymi użytkownikami sieci. Poznanie zasady działania chmury obliczeniowej oraz jej zalet i wad. Podstawowa obsługa dysku oraz dokumentów w chmurze.
 • Poznanie podstawowych zasad właściwego zachowania w Internecie oraz zrozumienie specyfiki funkcjonowania człowieka w świecie cyfrowym.
 • Wprowadzenie do tematyki tworzenia tożsamości cyfrowej. Zapoznanie się z korzyściami oraz zagrożeniami wynikającymi z aktywności w sieci.
 • Tworzenie i edycja podstawowych treści cyfrowych w formie tekstu, tabel, obrazu, filmów oraz dźwięku. Dopasowanie odpowiedniego oprogramowania do wybranego rodzaju treści.
 • Wprowadzanie podstawowych zmian w treściach utworzonych przez użytkownika oraz inne osoby. Wykorzystanie prostych operacji integrowania treści cyfrowych.
 • Świadomość istnienia praw autorskich oraz licencji – korzystanie z treści i oprogramowania zgodnie z postanowieniami autora.
 • Modyfikowanie ustawień systemowych i programowych w celu usprawnienia procesu tworzenia treści cyfrowych.
 • Rozumienie zagrożeń związanych ze światem cyfrowym i podjęcie podstawowych działań mających na celu ochronę urządzenia i oprogramowania komputerowego.
 • Świadomość istoty ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników w sieci. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z wyłudzeniem danych.
 • Poznanie zagrożeń związanych ze zdrowiem podczas pracy z urządzeniami cyfrowymi. Właściwe dostosowanie komputerowego środowiska pracy.
 • Świadomość wpływu urządzeń cyfrowych na środowisko naturalne. Podejmowanie podstawowych kroków w celu oszczędzania energii elektrycznej.
 • Znajomość podstawowej budowy komputera oraz umiejętność podłączenia prostych urządzeń zewnętrznych. Uzyskanie podstawowych informacji o stanie sprzętu i systemu operacyjnego.
 • Podstawowa obsługa komputera i urządzeń mobilnych oraz umiejętność podłączenia ich do sieci. Korzystanie z narzędzi cyfrowych w prostych czynnościach analogowych.
 • Świadomość możliwości wykorzystania nowych technologii do celów twórczych. Podstawowe użycie narzędzi cyfrowych do wzbogacania treści cyfrowych.
 • Rozpoznanie własnych ograniczeń w wykorzystaniu technologii cyfrowych. Próby samodzielnego uzupełnienia wiedzy.

Poziom B4

 • Rozszerzona obsługa przeglądarek internetowych – dopasowanie jej wyglądu i działania
  do potrzeb użytkownika. Wyszukiwanie informacji przy pomocy bardziej złożonych zapytań, filtrowanie wyników wyszukiwania.
 • Umiejętność porównania informacji z różnych źródeł internetowych i ocena ich wiarygodności. Zarządzanie informacjami wtórnymi – korzystanie z usług Web 2.0.
 • Prawidłowe zapisywanie, przechowywanie i wyszukiwanie plików cyfrowych, tworzenie własnych strategii zarządzania treściami cyfrowymi na różnych urządzeniach cyfrowych.
 • Rozszerzona obsługa poczty elektronicznej oraz komunikatorów – dostosowanie ich wyglądu
  i działania do potrzeb użytkownika. Wykorzystanie różnorodnych funkcji narzędzi komunikacyjnych.
 • Aktywne korzystanie z serwisów społecznościowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju społecznościach online, które pozwalają na dzielenie się informacjami oraz wiedzą.
 • Korzystanie z cyfrowych form aktywności obywatelskiej. Nawiązywanie kontaktu online
  z różnego rodzaju instytucjami i urzędami.
 • Wykorzystanie aplikacji działających w chmurze, udostępnianie innym użytkownikom plików i informacji online oraz ich edycja.
 • Stosowanie zasad netykiety podczas interakcji z innymi użytkownikami sieci, poznanie norm obowiązujących w różnych środowiskach cyfrowych.
 • Umiejętność tworzenia własnej tożsamości cyfrowej w mediach społecznościowych oraz monitorowania śladów pozostawionych w sieci.
 • Rozszerzona edycja treści cyfrowych w różnych formatach oraz użycie większej ilości funkcji oferowanych przez oprogramowanie. Wykorzystanie wielu formatów plików.
 • Umiejętność rozbudowania treści cyfrowych o dodatkowe zasoby, zarówno te dostępne
  w ramach danego programu, jak i zewnętrzne.
 • Rozróżnienie stosowanych powszechnie licencji dotyczących treści i oprogramowania komputerowego wraz z zachowaniem zasad wykorzystania zasobów innego autora.
 • Tworzenie prostych instrukcji dla systemu operacyjnego oraz programów komputerowych
  w celu zautomatyzowania pracy w środowisku cyfrowym.
 • Rozróżnienia rodzajów niebezpieczeństw cyfrowych oraz dobór odpowiednich narzędzi do ich powstrzymania. Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania.
 • Aktywny wpływ użytkownika na wykorzystanie danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Konfigurowanie zasad prywatności w aplikacjach oraz usługach.
 • Sposoby unikania zagrożeń cyfrowych wpływających na zdrowie psychiczne, w tym uzależnienia i szykanowanie przez innych użytkowników.
 • Zrozumienie idei i zasad funkcjonowania klas energetycznych urządzeń oraz recyklingu elektroodpadów.
 • Rozszerzona znajomość budowy komputera. Wyszukiwanie w różnych źródłach metod rozwiązywania wcześniej zdiagnozowanych problemów. Instalacja nowych programów.
 • Swobodna praca z komputerem i urządzeniami mobilnymi. Wykorzystanie nowych technologii do rozwiązywania problemów w świecie realnym.
 • Korzystanie z technologii w celu tworzenia kreatywnych rezultatów. Znajomość zagadnień związanych z koncepcją Internetu rzeczy.
 • Świadomy i aktywny rozwój własnych kompetencji cyfrowych. Regularne korzystanie z wiedzy branżowej dotyczącej nowych technologii.

Poziom C6

 • Zaawansowane korzystanie oraz dopasowywanie strategii wyszukiwania informacji, śledzenie informacje w miejscach wymiany informacji on-line.
 • Selekcja informacji przez sprawdzenie i ocenę jej ważności i wiarygodności – dotarcie
  do oryginalnych i szczegółowych źródeł informacji.
 • Zaawansowana znajomość metod i narzędzia do organizowania plików, treści oraz informacji. Korzystanie z chmury obliczeniowej przy zarządzaniu plikami.
 • Zaawansowane korzystanie z usług e-mail oraz programów pocztowych. Swobodne korzystanie z wielu narzędzi komunikacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości.
 • Używanie kontaktów społecznościowych w nauce i pracy zgodnie z prawnymi zasadami dzielenie się informacji i wiedzą.
 • Aktywnie zaangażowanie w obywatelskie działania w świecie wirtualnym, wdrażanie własnych inicjatyw społecznych.
 • Biegła współpraca z innymi użytkownikami sieci. Częste korzystanie z narzędzi do pracy grupowej, do tworzenia i udostępniania zasobów, wiedzy oraz treści.
 • Świadome stosowanie zasad netykiety w różnych przestrzeniach komunikacyjnych
  i kontekstach. Opracowanie strategii identyfikowania niewłaściwego zachowania.
 • Zarządzanie kilkoma tożsamościami cyfrowymi w zależności od kontekstu i celu. Stosowanie aktywnych metod ochrony własnej reputacji cyfrowej.
 • Zaawansowana praca z oprogramowaniem biurowym – wykorzystanie zasobów stworzonych w danym programie w celu tworzenia treści w innej aplikacji. Budowanie relacji między poszczególnymi programami.
 • Łączenie wielu elementów w jedną całość wraz z ich odpowiednim przygotowaniem. Dopasowanie treści do potrzeb użytkownika i oprogramowania.
 • Dopasowanie źródeł informacji ze względu na rodzaj ich dostępności oraz wykorzystanie ich
  z pełną odpowiedzialnością związaną z prawami autorskimi.
 • Ingerowanie w aplikacje i usługi cyfrowe oraz budowanie własnych poleceń związanych
  z ich działaniem.
 • Samodzielne podejmowanie inicjatyw służących do ochrony przez zagrożeniami cyfrowymi. Korzystanie z dodatkowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem komputera.
 • Zadbanie o odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy tworzeniu własnych usług i treści cyfrowych udostępnionych w sieci.
 • Wykorzystanie technologii cyfrowej w celu unikania problemów ze zdrowiem. Świadome zachowanie równowagi między światem realnym a cyfrowym.
 • Użycie nowych technologii na rzecz ochrony środowiska. Wybór i korzystanie z urządzeń pracujących w sposób efektywny.
 • Samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych i systemowych komputera. Modyfikacja urządzeń zgodnie z własnymi potrzebami.
 • Świadomy wybór i dostosowywanie narzędzi cyfrowych do własnych potrzeb. Tworzenie własnych propozycji wykorzystania nowych technologii w różnych aspektach życia.
 • Twórcze wykorzystanie różnych technologii cyfrowych i łączenie ich efektów. Użycie inteligentnych narzędzi w swoim najbliższym otoczeniu.
 • Uczestniczenie w różnego typu formach edukacyjnych wykorzystujących technologie cyfrowe. Pomoc w rozwoju kompetencji przez inne osoby.

Uzyskanie kwalifikacji:

Certyfikacja Digital Europe pozwala na uzyskanie kwalifikacji z zakresu technologii cyfrowych zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, DigComp 2.2.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 11 lipca 2018 pt. “Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Certyfikacja Digital Europe spełnia postawione wytyczne dla dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykorzystania w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Uzyskaniem kwalifikacji ICT na poziomie A, B, C zgodnej z wytycznymi jest otrzymanie na egzaminie Digital Europe wyniku z danego modułu w wysokości min. 50%. W przypadku realizowania egzaminu z kilku modułów, wynik każdej z części egzaminu musi być wyższy lub równy 50%.

pl_PLPolish
Skip to content