Guidelines for online exam

Wytyczne do przeprowadzenia egzaminów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1)    Narzędzie informatyczne służące przeprowadzaniu egzaminów w trybie zdalnym musi zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych egzaminatora i uczestników.

2)    Narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów muszą umożliwiać kontrolę przebiegu egzaminu, jego rejestrację. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem egzaminu sprawuje Centrum Egzaminacyjne, które oddelegowuje do tej czynności Egzaminatora z uprawnieniami DE;

3)    Przeprowadzenie egzaminów powinno odbywać się z użyciem narzędzi informatycznych adekwatnych dla danej formy weryfikacji efektów uczenia się.

4)    Forma i przebieg egzaminu muszą być udokumentowane – tj.:

 • Przebieg całego egzaminu w postaci nagrania  audio + zdjęcie całego pulpitu z uczestnikiem/uczestnikami i egzaminatorem przed egzaminem, zapis dziennika zdarzeń systemu egzaminacyjnego z przypisanymi kontami uczestników (log) lub
 • Zapis dziennika zdarzeń systemu egzaminacyjnego z przypisanymi kontami uczestników (log) + zdjęcie całego pulpitu z uczestnikiem/uczestnikami i egzaminatorem w ilości odpowiadającej min. ilości modułów egzaminu, lub
 • Przebieg całego egzaminu w postaci nagrania  audio+video.

5)    Poniższe wytyczne łącznie:

 • Egzamin realizowany za pomocą narzędzia do wideokonferencji;
 • Połączenie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem (szyfrowane i hasłowane);
 • Użytkownik zakłada konto w systemie narzędzia do wideokonferencji korzystając z adresu e-mail podanego na formularzu lub za pomocą poświadczeń Facebooka/Google/Apple i loguje się tym kontem;
 • Wyłączenie możliwości wymiany plików i innych informacji przez uczestników egzaminu – wyłączenie czatu i komunikacji głosowej;
 • Możliwość wyrywkowej weryfikacji (na żądanie) ekranu użytkownika (poprzez współdzielenie ekranu);
 • Uczestnicy mają cały czas włączone kamery skierowane na ich twarze;
 • Weryfikacja tożsamości uczestników w osobnym pokoju spotkaniowym – ochrona danych osobowych;
 • Blokada nagrywania egzaminu przez wszystkich uczestników poza egzaminatorem;
 • Możliwość zdalnej ingerencji w komputer osoby zdającej celem weryfikacji poprawności egzaminu – w przypadku podejrzenia oszustwa;
 • Protokół dokumentujący przebieg egzaminu i spełnienie wytycznych.

6)    W przypadku problemów z Internetem istnieje możliwość ponownego zalogowania uczestnika do systemu egzaminacyjnego i egzaminu. Informacja o takim zdarzeniu powinna być zawarta w protokole z przebiegu i potwierdzona załączonym logiem systemowym z egzaminu (nie dotyczy egzaminu nagrywanego w wersji video + audio). .

en_GBEnglish
Skip to content