European Graphic Design Certificate (EGDC)

The European Graphic Design Certificate (EGDC) exam comprehensively verifies the participant's knowledge of the broadly understood computer graphics. Among the examined aspects there are issues related to the physical aspects of color vision, the influence of individual factors on how we perceive colors and a description of the most common aberrations. Much emphasis is placed on assessing the information available about standard models and their more modern counterparts that rely heavily on mathematical formulas, as well as on the use of this knowledge in applications available on the market. For this purpose, we examine whether the participant knows the basic and intermediate issues related to the processing of raster and vector graphics on the example of Adobe and Serif applications, as well as Open Source solutions. In addition to strictly graphic issues, the exam also tests knowledge of copyright and related law.

The EGDC exam is carried out in the form of a test using a dedicated Digital Europe examination platform and consists of four complementary modules that fully test the skills of the test takers in terms of knowledge related to the broadly understood computer graphics.

Modules:

  1. Digital image processing
  2. File sharing and Copyrights
  3. Raster graphics
  4. Vector graphics

You can find their detailed description below:

Moduł grafika przetwarzana komputerowo – weryfikuje wiedzę uczestnika w zakresie barw i ich postrzegania, a także wpływu światła na kolor. Sprawdzana jest również znajomość mechanizmu widzenia barw i występujących anomalii, wiedzy na temat rodzajów grafiki, sposobu zapisu plików wynikowych i produkcyjnych w różnych formatach oraz reprezentacji obrazów jako ogółu.

Grupa

Zakres szczegółowy

Pojęcie barwy i jej wykorzystanie

1.1   czym jest barwa

1.2   postrzeganie barwy – teorie klasyczne i współczesne

1.3   właściwy dobór barw

Światło i jego wpływ na barwę

1.1   właściwości światła

1.2   zjawisko odbicia, załamania i rozpraszania światła

1.3   polaryzacja, interferencja i dyfrakcja światła

Mechanizm widzenia barw

1.1   budowa ludzkiego oka

1.2   zjawiska adaptacji i powidoku

1.3   wpływ ułożenia głowy oraz bodźców zewnętrznych na widzenie barw

1.4   anomalie w widzeniu barw

1.5   wpływ właściwości fizycznych na barwę – jak widzimy barwy

1.6   bodźce fizyczne a ich wpływ na postrzeganie barw

1.4   procesy widzenia barwnego

Matematyczne ujęcie barwy i światła

1.1   jakościowe i ilościowe pojęcie barw

1.2   sposoby matematycznej reprezentacji barw

1.3   przestrzenie barw i zależności między nimi

1.4   graficzne formy reprezentacji barw

1.5   trójkąt i sześcian barw

Komputer a grafika

1.1   sposoby generowania grafiki komputerowej przez układy scalone

1.2   potok renderujący, wierzchołki i piksele oraz ich rola w procesie generowania grafiki

1.3   reprezentacja koloru w systemie dwójkowym

Rodzaje grafiki komputerowej

1.1   grafika 2D i 3D

1.2   sposoby reprezentacji grafiki: rastrowa i wektorowa

1.3   obrazy a film – animacja

1.4   wpływ klatkażu na wrażenie płynności

Formaty i typy plików

1.1   konwersja stratna i bezstratna

1.2   sposoby kodowania obrazów

1.3   przykładowe typy plików wynikowych w grafice 2D: *.eps, *.jpg, *.png, *.gif, *.png, *.webp, *.raw, *.ai, *.cdr, *.psd/psb, *.xcf

1.4   przykładowe typy plików w grafice 3D: *.MAX, *.OBJ, *.FBX, *.3DS, *.C4D

Przestrzeń barw i profile kolorów

1.1   czym jest przestrzeń barwowa

1.2   profil koloru – założenia i wykorzystanie

1.3   zarządzanie tablicami LUT

1.4   modele koloru: RGB, CMYK, HSB/HSV, oraz zachodzące pomiędzy nimi relacje

Reprezentacja w formie obrazu

1.1   zasada działania monitora i drukarki

1.2   przygotowanie obrazu do wyświetlania i do druku

1.3   eksport i konwersja pliku wynikowego

 

Moduł współdzielenie plików i prawo autorskie sprawdza znajomość pojęć z zakresu przepisów prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania ich w temacie przetwarzania grafiki komputerowej. W jego ramach weryfikowana jest też znajomość zagadnień związanych z szeroko pojętą komunikacją cyfrową, obejmującą między innymi współdzielenie plików i ich bezpieczne przesyłanie do klienta, a także tworzenie kopii zapasowej.

Grupa

Zakres szczegółowy

Komunikacja w świecie cyfrowym

1.1   sposoby współdzielenia treści

1.2   portale społecznościowe i strony www – wytyczne i sposoby umieszczania treści

1.3   wirtualne portfolio

1.4   kontakt zdalny przy użyciu aplikacji do wideokonferencji

Prawo autorskie

1.1   typy i rodzaje licencji

1.2   przestrzeganie prawa autorskiego

1.3   prawo autorskie do składowych utworu a prawo do całego utworu

1.4   metadane i ich modyfikacja w świetle prawa

1.5   przenoszenie praw autorskich do utworu

Bezpieczeństwo użytkownika

1.1   zagrożenia płynące z udostępniania utworów w sieci

1.2   tworzenie kopii zapasowych zbiorów i zarządzanie nimi

1.3   rodzaje popularnych ataków na twórców

1.4   ochrona tworzonej zawartości

Moduł grafika rastrowa – kompleksowo weryfikuje znajomość pojęć związanych z tworzeniem i dalszą obróbką grafiki rastrowej na przykładzie aplikacji Adobe Photoshop i/lub Gimp.

Grupa

Zakres szczegółowy

Tworzenie zawartości

1.1   tworzenie nowych plików

1.2   Obszar roboczy i jego ustawienia

1.3   Kadrowanie

1.4   Importowanie zawartości

Pędzle

1.1   użycie pędzli

1.2   ustawienia zaawansowane pędzla

1.3   dodawanie nowych końcówek

Warstwy, maski i kanały

1.1   tworzenie nowych warstw

1.2   tryby mieszania i ich działanie

1.3   duplikowanie i powielanie warstw

1.4   maski i ich rodzaje

1.5   operacje na maskach i kanałach

1.6   grupowanie warstw i ich uporządkowanie

Efekty i filtry

1.1   korzystanie z filtrów

1.2   dodawanie nowych filtrów i zarządzanie nimi

1.3   stosowanie efektów

1.4   różne rodzaje rozmyć i wystrzonie

Koloryzowanie zdjęcia

1.1   wykorzystanie narzędzi do kolorowania

1.2   palety barw i zależności między nimi – RGB a CMYK

1.3   praca z krzywymi i poziomami

Wycinanie i wypełnienie

1.1   narzędzia do wycinania eliptycznego i prostokątnego

1.2   zaznaczanie kolorów oraz różdżka

1.3   lasso i narzędzia do inteligentnego wycinania

1.4   narzędzie do rysowania ścieżek i praca ze ścieżkami

1.5   narzędzia do klonowania i klonowania perspektywicznego

1.6   łatka i gumka

1.7   kształty

Narzędzia dodatkowe

1.1   narzędzie do przyciemniania i rozjaśniania

1.2   narzędzie tekstowe

1.3   miarki

1.4   tworzenie mockupów

Eksport i przygotowanie plików

1.1   popularne rodzaje plików

1.2   konwersja kolorów

1.3   przygotowanie do wydruku/publikacji

Moduł grafika wektorowa – sprawdza wiedzę użytkownika związaną z tworzeniem i obróbką grafiki wektorowej. Weryfikacja wiedzy ogólnej jest realizowana na przykładzie aplikacji Adobe Illustrator i/lub Serif Afinity Designer

Grupa

Zakres szczegółowy

Przygotowanie dokumentu

1.1   Przestrzeń robocza – wymiary obszaru roboczego i rozdzielczość

1.2   Przestrzeń barwowa i spady

1.3   Praca z warstwami

Tworzenie i edycja ścieżek

1.1   narzędzie do swobodnego rysowania

1.2   narzędzie do rysowania ścieżek

1.3   edycja ścieżek i ich wypełnienie

1.4   praca z krawędziami i ustawienie stycznych

Elementy grafiki rastrowej

1.1   dodawanie i zamiana plików rastrowych

1.2   przekształcenia dokonywane na plikach rastrowych, tryby mieszania, edycja,

1.3   wycinanie i przycinanie elementów rastrowych

Narzędzia dodatkowe

1.1   narzędzie do pracy z tekstem

1.2   praca z trybami mieszania

1.3   praca z efektami i filtrami

1.4   import nowych czcionek

1.5   tworzenie elementów prostych i ich edycja

1.6   wyszukiwanie nowych czcionek i czcionek podobnych

Eksport

1.1   przygotowanie materiałów do druku

1.2   przygotowanie obrazów do publikacji w sieci

1.3   osadzanie profili kolorów

Uzyskaniem kwalifikacji ICT zgodnej z wytycznymi jest otrzymanie na egzaminie Digital Europe wyniku z danego modułu w wysokości min. 50%. W przypadku realizowania egzaminu z kilku modułów, wynik każdej z części egzaminu musi być wyższy lub równy 50%.

en_GBEnglish
Skip to content