e-Teacher

Welcome in !

E-Nauczyciel to rozwiązanie wprowadzone w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony placówek oświatowych poszukujących pracowników dydaktycznych przygotowanych do pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obejmuje ono program zbudowany w oparciu o obowiązujące na rynku standardy oraz ramę DigCompEdu (European Framework for the Digital Competence of Educators) i jest skierowane do czynnych zawodowo nauczycieli różnych specjalizacji.

Certification

Qualifications of teaching staff to effectively teach subjects with the use of IT tools are verified by the e-Teacher exam created by the Digital Europe Foundation. It consists of three modules dealing with individual technical, formal and legal issues related to the use of scientific aids available on the market, general-purpose digital tools and materials distributed in a digitized form.

The exam is conducted in the form of a test using an examination platform under the supervision of an examiner accredited by the Digital Europe Foundation. The exam can be taken at one of the three levels of advancement available: A, B or C.

The e-teacher exam covers the following areas:

The ET M1 module - Copyright protection checks the knowledge of terms related to copyright law, with particular emphasis on observing them in educational activities. The module also covers the use of digital materials and software as part of didactic classes in accordance with the provisions of the copyright law.

The ET M2 - Online Threats module tests your understanding of malware and digital content concepts over the Internet. The module also covers ways to limit access to data by unauthorized persons and the impact of information and communication technologies on the user and his environment.

The ET M3 - Remote Learning Tools module tests the knowledge and practical ability to use the hardware and software used in the remote learning process - videoconferencing applications, cloud applications and e-learning platforms. The module also includes an electronic journal.

Na trzech poziomach zaawansowania:

Moduł M1:

Grupa tematyczna

Zakres szczegółowy

1. Przepisy prawa autorskiego

1.1 Znajomość podstawowych pojęć związanych z prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – utwór, twórca oraz ich cechy charakterystyczne

1.2 Rodzaje prawa autorskiego – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe oraz ich cechy charakterystyczne

1.3 Podstawowa tematyka związana z nielegalnym wykorzystaniem utworu i odpowiedzialnością prawną z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych – plagiat, jego rodzaje oraz sposoby przeciwdziałania nielegalnym praktykom

2. Prawo autorskie w systemie edukacji

2.1 Znajomość podstawowych zagadnień związanych z nieodpłatnym korzystaniem z rozpowszechnionego utworu – dozwolony użytek, domena publiczna, licencje Creative Commons – ich cechy charakterystyczne i zasady wykorzystania

2.2 Podstawowe zasady dozwolonego użytku edukacyjnego – wymóg instytucji oświatowej, celu edukacyjnego oraz ograniczonej grupy odbiorców

2.3 Zapisy prawa autorskiego w odniesieniu do edukacji – prawo cytatu, ochrona wizerunku oraz ich cechy charakterystyczne

3. Licencje na oprogramowanie

3.1 Znajomość pojęcia licencji na oprogramowanie oraz pojęcia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (End-user license agreement – EULA)

3.2 Rozróżnienie podstawowych postaci licencji oprogramowania (OEM, BOX, ESD), ich rodzajów (demo, freeware, shareware, trial) oraz sposobów wykorzystania – licencja jedno- i wielostanowiskowa oraz licencja wieczysta i w formie subskrypcyjnym

3.3 Podstawowa tematyka związana z nielegalnym wykorzystaniem oprogramowania – zagadnienie piractwa komputerowego, jego rodzaje oraz sposoby wykrywania i przeciwdziałania

4. Wykorzystanie materiałów obcych w procesie edukacji

4.1 Stosowanie prawa autorskiego korzystając z treści cyfrowych w ramach zajęć stacjonarnych – tekstów, obrazów, plików audio i wideo, w tym dokumentowanie źródła w materiałach dydaktycznych

4.2 Udostępnianie uczniom materiałów w postaci cyfrowej zgodnie z przepisami prawa autorskiego – znajomość podstawowych zasad e-learningu

4.3 Wykorzystanie narzędzi firm trzecich podczas edukacji zdalnej i zasady z tym związane w świetle prawa autorskiego

Moduł M2:

Grupa tematyczna

Zakres szczegółowy

1. Szkodliwe oprogramowanie

1.1 Podstawowe typy niebezpiecznych aplikacji (malware) – wirus, trojan, keylogger, ransomware, spyware – ich cechy charakterystyczne i metody działania

1.2 Najczęstsze sposoby zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem – identyfikacja objawów oraz znajomość podstawowych metod zapobiegania infekcji

1.3 Podstawowa obsługa oprogramowania antywirusowego – korzystanie z systemowej funkcji Zabezpieczenia Windows w systemie operacyjnym Windows 10

2. Ograniczenie dostępu do plików i danych

2.1 Stosowanie podstawowych zasad związanych z ograniczeniem dostępu do urządzeń i narzędzi cyfrowych – rodzaje kont użytkownika, reguły tworzenia mocnego hasła, weryfikacja wieloetapowa, korzystanie z menedżera haseł

2.2 Ochrona plików cyfrowych poprzez tworzenie kopii zapasowej oraz szyfrowanie danych – zapisywanie dokumentów z funkcją ochrony hasłem

2.3 Świadomość zagrożeń wynikających z dostępu do niezabezpieczonych, publicznych sieci bezprzewodowych – skutki korzystania z fałszywych punktów dostępowych

3. Ochrona danych osobowych i prywatności

3.1 Znajomość podstawowych pojęć związanych z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) – dane osobowe, dane wrażliwe, przetwarzanie danych, Inspektor Ochrony Danych, obowiązek informacyjny

3.2 Zastosowanie przepisów RODO w edukacji – problematyka uwieczniania wizerunku uczestników szkoleń oraz dostępu do strumieniowanych danych (wykorzystanie oprogramowania typu OBS, metody zabezpieczenia połączeń, zagrożenia)

3.3 Przetwarzanie danych w Internecie – znajomość pojęć polityki prywatności, regulaminu świadczenia usług, obowiązku informowania o tzw. plikach cookies (ciasteczkach) oraz korzystanie z trybu incognito przeglądarki internetowej

3.4 Zagadnienia dotyczące tematyki oszustw internetowych – metody socjotechniki, pishing, spam, kontakt z nieznanymi osobami oraz jego konsekwencje

4. Niebezpieczne treści cyfrowe

4.1 Świadomość istnienia zagrożeń w Internecie – szkodliwe i nielegalne treści, cyberprzemoc, hejt, trollowanie, wyzwania (challange), patostream, stalking

4.2 Metody ochrony użytkowników urządzeń cyfrowych, w tym dzieci, przed zagrożeniami w Internecie – kontrola rodzicielska na komputerze i smartfonie, historia odwiedzanych stron oraz rozmów w komunikatorach internetowych

4.3 Rozróżnienie wiarygodnych źródeł informacji, znajomość zjawiska fake news oraz stosowanie zasad netykiety w komunikacji internetowej

4.4 Problematyka ochrony zdrowia psychicznego użytkowników technologii cyfrowych – ryzyko uzależnienia, zaburzenia tzw. zdrowia społecznego

Moduł M3:

Grupa tematyczna

Zakres szczegółowy

1. Aplikacje do wideokonferencji

1.1 Podstawowa znajomość oprogramowania przeznaczonego do wideokonferencji – Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, MyOwnConference – pobieranie i uruchamianie aplikacji, rejestracja i logowanie użytkownika, obsługa interfejsu użytkowego

1.2 Tworzenie grup klasowych w aplikacjach do wideokonferencji oraz przypisanie do nich uczniów – planowanie spotkań i udostępnianie linków dla uczestników

1.3 Nawiązywanie i prowadzenie wideokonferencji – korzystanie z funkcji czatu, przesyłanie i odbieranie plików, udostępnianie ekranu i okien, nagrywanie spotkań

2. Platformy
e-learningowe

2.1 Podstawowa znajomość platformy e-learningowej Moodle oraz możliwości wykorzystania jej w procesie zdalnego nauczania

2.2 Tworzenie prostych kursów za pomocą platformy Moodle oraz dodawanie do nich zawartości w postaci tekstu, grafiki, dźwięku, wideo oraz linku do innych stron

2.3 Korzystanie z zasobów platform edukacyjnych e-podręczniki.pl, edukator.pl oraz LearningApps.org – wyszukiwanie materiałów, aplikacji i kursów

3. Dzienniki elektroniczne

3.1 Podstawowa znajomość dziennika elektronicznego UONET+ firmy VULCAN oraz Librus Synergia – zrozumienie roli poszczególnych użytkowników dziennika (administrator, dyrektor, sekretariat, wychowawca, nauczyciel, rodzic, uczeń)

3.2 Realizowanie zadań wychowawcy związanych z prowadzeniem dziennika elektronicznego – przypisanie uczniów do oddziałów, dodanie przedmiotów, przypisanie nauczycieli do przedmiotów, dodanie planu lekcji

3.3 Przypisanie rozkładu materiału do nauczanego przedmiotu z biblioteki udostępnianej przez dziennik elektroniczny oraz wprowadzanie własnego rozkładu

3.4 Wprowadzanie tematów lekcji, odnotowywanie informacji dotyczących frekwencji oraz ocenianie uczniów w dzienniku elektronicznym

4. Narzędzia i usługi cyfrowe w pracy nauczyciela

4.1 Wykorzystanie aplikacji w chmurze w procesie zdalnego nauczania – Office 365, OneDrive, Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google, Dysk Google

4.2 Podstawowe operacje na plikach w chmurze – dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy plików i folderów, przesyłanie i pobieranie plików z chmury

4.3 Edycja plików oraz formatowanie ich zawartości bezpośrednio w aplikacjach udostępnianych za pomocą chmury, synchronizacja plików w chmurze

4.4 Wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi online – konwertery plików, kreatory plików graficznych, muzycznych i filmowych, Formularze Google

4.5 Umiejętność posługiwania się urządzeniami cyfrowymi z dostępem do Internetu oraz korzystania z urządzeń peryferyjnych – słuchawek i głośników, kamery internetowej, aparatu cyfrowego, skanera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego

Zakres egzaminu składa się z zagadnień na poziomie podstawowym (A) rozszerzonych o poniższe kompetencje.

Moduł M1:

Grupa tematyczna

Zakres szczegółowy

1. Przepisy prawa autorskiego

1.1 Szczegółowa znajomość praw przysługujących twórcy utworu w rozumieniem Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1.2 Czas trwania autorskich praw osobistych i majątkowych oraz sposoby ich egzekwowania – zaniechanie działania, usunięcie skutków naruszenia, naprawienie wyrządzonej szkody, wydanie uzyskanych korzyści, sankcje karne

1.3 Metody przenoszenia autorskich praw majątkowych oraz sposoby i warunki wykorzystania utworu (tzw. pola eksploatacji) – dziedziczenie, umowa o przekazaniu praw, umowa licencyjna

2. Prawo autorskie w systemie edukacji

2.1 Szczegółowa znajomość warunków licencji typu Creative Commons – Uznanie autorstwa (CC-BY), Na tych samych warunkach (CC-SA), Użycie niekomercyjne
(CC-NC), Bez utworów zależnych (CC-ND) oraz licencja CC0

2.2 Pojęcia utworu oryginalnego, zależnego, inspirowanego i pracowniczego – ich cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice, sposoby wykorzystania

2.3 Problematyka publicznego wykonania rozpowszechnionych utworów podczas imprez szkolnych i akademickich zgodnie z przepisami prawa autorskiego

2.4 Znajomość podstawowej tematyki związanej z publikowaniem książek – wydawca, imprint, numer ISBN oraz ich powiązania z prawem autorskim

3. Licencje na oprogramowanie

3.1 Modele dystrybucji oprogramowania oraz usług internetowych – abonament, opłata za korzystanie, freemium oraz ich cechy charakterystyczne

3.2 Podstawowa znajomość problematyki związanej z chmurą obliczeniową i licencjami na usługi w niej oferowane – możliwości korzystania z oprogramowania dostępnego w Internecie zgodnie z przepisami prawa autorskiego

3.3 Znajomość idei Copyleft oraz licencji na oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym – GNU GPL, GNU LGPL, BSD, MIT (X11), Apache 2.0

4. Wykorzystanie materiałów obcych w procesie edukacji

4.1 Wykorzystanie możliwości narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do współpracy uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektowej oraz praw autorskich związanych z pracą w zespole

4.2 Znajomość zasad publikowania materiałów oraz prac uczniów i nauczyciela podczas zajęć zdalnych w zamkniętej i otwartej grupie odbiorców

4.3 Rozpowszechnianie wizerunku ucznia i nauczyciela w kontekście prawa autorskiego, ochrony wizerunku oraz przetwarzania danych osobowych

Moduł M2:

Grupa tematyczna

Zakres szczegółowy

1. Szkodliwe oprogramowanie

1.1 Rozszerzona znajomość pojęć związanych z tematyką malware – robak, dialer, backdoor, exploit, rootkit, scareware – ich cechy charakterystyczne i sposoby działania

1.2 Przeprowadzanie aktualizacji systemu operacyjnego, oprogramowania, aplikacji, sterowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i narzędzi cyfrowych

1.3 Rozszerzona obsługa oprogramowania antywirusowego Windows Defender oraz znajomość pojęć i funkcji z nim związanych – funkcje skanera i monitora, baza sygnatur wirusów, analiza heurystyczna, kwarantanna

2. Ograniczenie dostępu do plików i danych

2.1 Metody i skuteczność uwierzytelniania dostępu do narzędzi cyfrowych – kod PIN, dane biometryczne (odcisk palca, skaner tęczówki, funkcja rozpoznawania twarzy – skan zwykły i przestrzenny), blokada dynamiczna oraz funkcja Windows Hello

2.2 Rodzaje algorytmów szyfrowania – symetryczne i asymetryczne, hashowanie, metoda skrótu – cechy charakterystyczne i sposoby działania

2.3 Sposoby zabezpieczenia dysku komputera i zewnętrznych nośników danych (funkcja BitLocker) oraz plików w chmurze – dostosowywanie uprawnień użytkownika

2.4 Tworzenie wirtualnej sieci prywatnej VPN oraz korzystanie z zapory sieciowej firewall – dostosowywanie reguł i ustawień zapory systemu Windows 10

3. Ochrona danych osobowych i prywatności

3.1 Rozszerzona znajomość pojęć związanych z ochroną danych osobowych na podstawie RODO – profilowanie,  prawo do bycia zapomnianym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, obowiązki administratora danych

3.2 Korzystanie z bezpiecznych metod komunikacji użytkownika z instytucjami – znajomość pojęć Profil Zaufany i podpis cyfrowy oraz serwisów ePUAP i gov.pl

3.3 Metody kradzieży tożsamości z wykorzystaniem fałszywych stron internetowych – zasady stosowania certyfikatów bezpieczeństwa SSL/TSL

4. Niebezpieczne treści cyfrowe

4.1 Odpowiedzialne korzystanie z usług Web 2.0 – kształtowanie tożsamości cyfrowej oraz problematyka wiarygodności informacji w portalach społecznościowych

4.2 Problematyka dostępu użytkowników, w tym dzieci, do treści o charakterze pornograficznym, nawołujących do nietolerancji, autodestrukcji, obrazujących przemoc i obrażenia fizyczne – cechy charakterystyczne i metody przeciwdziałania

4.3 Pojęcie przekrętu nigeryjskiego oraz innych oszustw internetowych – rodzaje i sposoby ich przeprowadzania oraz skutki, które mogą wywołać

4.4 Rodzaje uzależnień wynikających z korzystania z technologii cyfrowych – uzależnienie od komputera, uzależnienie od sieci, socjomania internetowa, przeciążenie informacyjne, erotomania internetowa

 Moduł M3:

Grupa tematyczna

Zakres szczegółowy

1. Aplikacje do wideokonferencji

1.1 Udostępnianie uczestnikom wideokonferencji plików z chmury internetowej, własnego komputera oraz zewnętrznych urządzeń i nośników danych

1.2 Wykorzystanie funkcji kalendarza podczas obsługi wideokonferencji – planowanie i rozpoczynanie spotkań korzystając z programu Outlook oraz aplikacji Gmail

1.3 Przygotowanie i prowadzenie webinarium za pomocą aplikacji do wideokonferencji – znajomość uprawnień i możliwości gospodarza seminarium internetowego 

2. Platformy
e-learningowe

2.1 Tworzenie na platformie Moodle tematów zajęć oraz znajomość zasobów i aktywności dostępnych w serwisie – dodawanie plików do pobrania przez uczniów, tworzenie ankiet i testów, dodawanie modułu czatu

2.2 Zarządzanie użytkownikami kursów e-learningowych na platformie Moodle – przypisanie uczniów do kursów

2.3 Tworzenie i udostępnianie kursów oraz aplikacji internetowych za pomocą platform edukacyjnych edukator.pl i LearningApps.org

3. Dzienniki elektroniczne

3.1 Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych za pomocą dziennika elektronicznego UONET+ firmy VULCAN oraz Librus Synergia – świetlica, pedagog, zajęcia dodatkowe

3.2 Przygotowanie informacji dotyczących przewidywanych ocen semestralnych i końcoworocznych, danych o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz tzw. kartek na wywiadówkę

3.3 Wykorzystanie narzędzi udostępnionych za pomocą dziennika elektronicznego do zadawania pracy domowej uczniom

3.4 Wykorzystanie wewnętrznej skrzynki pocztowej dziennika elektronicznego do komunikacji pomiędzy użytkownikami

4. Narzędzia i usługi cyfrowe w pracy nauczyciela

4.1 Udostępnianie plików za pomocą chmury obliczeniowej z wykorzystaniem aplikacji desktopowych – praca z aplikacją OneDrive oraz Dyskiem Google

4.2 Współpraca projektowa na plikach w chmurze – znajomość zasad pracy w grupie, śledzenie historii zmian wprowadzanych w dokumentach online

4.3 Wykorzystanie narzędzia Microsoft Forms w celu utworzenia ankiet internetowych – obsługa oraz analiza wyników

4.4 Wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi online do tworzenia testów, quizów i sprawdzianów – quizizz.com, testportal.pl, quizlet.com oraz kahoot.com

4.5 Umiejętność uruchomienia, podstawowej obsługi oraz konfiguracji najważniejszych parametrów pracy projektora multimedialnego i tablicy interaktywnej

Zakres egzaminu składa się z zagadnień na poziomie podstawowym (A) i średniozaawansowanym (B) rozszerzonych o poniższe kompetencje.

Moduł M1:

Grupa tematyczna

Zakres szczegółowy

1. Przepisy prawa autorskiego

1.1 Rozróżnienie i podstawowa znajomość praw pokrewnych wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – prawo do artystycznych wykonań, prawo do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań programów, prawo do pierwszych wydań, prawo do wydań naukowych i krytycznych

1.2 Podstawowy zakres stosowania Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych oraz unijnej dyrektywy Public Lending Right

1.3 Tematyka prawa własności przemysłowej – patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych – ich cechy charakterystyczne oraz powiązania z prawem autorskim

2. Prawo autorskie w systemie edukacji

2.1 Znajomość tematyki zjawisk określanych jako ghostwriting, guest authorship oraz gift authorship, w tym w szczególności ich konsekwencji prawnych i społecznych

2.2 Podstawowa tematyka związana z tzw. przywilejem bibliotecznym oraz prawem do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne

2.3 Pojęcia utworu osieroconego oraz utworu niedostępnego w obrocie handlowym – ich cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice, sposoby wykorzystania

3. Licencje na oprogramowanie

3.1 Dodatkowe rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe – abandonware, adware, carerware, donationware, nagware, postcardware

3.2 Rozróżnienie głównych zasad związanych z ruchami tzw. wolnego oprogramowania (Free Software) oraz otwartego oprogramowania (Open Source)

3.3 Typy usług chmurowych oraz różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami – Infrastruktura jako usługa (IaaS), Platforma jako usługa (PaaS), Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

4. Wykorzystanie materiałów obcych w procesie edukacji

4.1 Znajomość modeli kształcenia edukacyjnego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – strategia 1:1, nauczanie hybrydowe (blended learning), „weź do szkoły swoje urządzenie” (BYOD – Bring Your Own Devices), „odwrócone kształcenie” (flipped learning)

4.2 Świadome korzystanie z tzw. otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) udostępnianych za pośrednictwem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

4.3 Tworzenie własnego wirtualnego środowiska kształcenia oraz zaawansowanych technologicznie zasobów dydaktycznych zgodnie z przepisami prawa autorskiego

Moduł M2:

Grupa tematyczna

Zakres szczegółowy

1. Szkodliwe oprogramowanie

1.1 Zaawansowana znajomość tematyki złośliwego oprogramowaniem – botnet, atak DDoS, atak XSS, sniffer, cryptojacking – cechy charakterystyczne i sposoby działania

1.2 Rozszerzona znajomość problematyki aktualizacji oprogramowania i sterowników – błędy software, wady hardware (luki Meltdown, Spectre, Foreshadow)

1.3 Tworzenie punktu przywracania systemu operacyjnego oraz korzystanie z trybu awaryjnego – znajomość pojęcia Blue Screen of Death (niebieski ekran śmierci)

1.4 Instalowanie i konfigurowanie dodatkowego programu antywirusowego oraz aplikacji do wykrywania i usuwania złośliwego oprogramowania

2. Ograniczenie dostępu do plików i danych

2.1 Metody łamania haseł (ataki siłowe i słownikowe) oraz fizyczne sposoby zabezpieczenia urządzeń cyfrowych – filtr prywatyzujący, linka zabezpieczająca, klucz zabezpieczeń, blokada portów, funkcja lokalizacji urządzeń

2.2 Pojęcie Big Data oraz zagrożenia związanych z bezpieczeństwem przetwarzania dużych ilości informacji – podstawowa znajomość tematyki Internetu Rzeczy (IoT)

2.3 Metody ataków z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych – ataki typu Man in the Middle, podsłuchiwanie WiFi, analiza pakietów, kradzież ciasteczek i przejmowanie sesji

3. Ochrona danych osobowych i prywatności

3.1 Rozróżnienie i podstawowa znajomość praw wynikających z RODO  – prawo do uzyskania informacji, prawa do poprawienia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do odszkodowania

3.2 Problematyka prywatności użytkownika podczas korzystania z systemu Windows, wyszukiwarki Google, mediów społecznościowych oraz innych aplikacji – zbieranie i wykorzystanie danych telemetrycznych

3.3 Znajomość cech bezpieczeństwa informacji cyfrowych (poufność, integralność, dostępność), rozróżnienie pojęć haker, cracker i phreaker oraz sposobów ich działania

4. Niebezpieczne treści cyfrowe

4.1 Problematyka zagrożeń cyfrowych szczególnie dotykających dzieci – child grooming, flaming, pro-ana, pro-mia, seksting, sharenting

4.2 Zagrożenia dla dzieci związane z grami komputerowymi – znajomość pojęcia gier typu Massively Multiplayer Online (MMO), klasyfikacji PEGI, mechanizmu free-to-play

4.3 Świadomość istnienia tzw. ukrytego Internetu – znajomość pojęć Deep Web i Dark Net oraz zagrożeń z nimi związanych, znajomość pojęcia sieci TOR (Tor Onion Router)

4.4 Zaburzenia psychosomatyczne związane z korzystaniem z urządzeń i narzędzi cyfrowych – złość, frustracja, drażliwość, dezorientacja, niepokój, zaburzenia koncentracji, fobie oraz depresja

Moduł M3:

Grupa tematyczna

Zakres szczegółowy

1. Aplikacje do wideokonferencji

1.1 Tworzenie wideokonferencji przy użyciu kanałów – zarządzanie kontaktami oraz obsługa grup prywatnych i publicznych

1.2 Generowanie raportów dotyczących logowania się uczestników wideokonferencji i wykorzystanie ich na potrzeby analizy frekwencji

1.3 Wykorzystanie aplikacji wideokonferencyjnych jako narzędzia do tworzenia testów, quizów, ankiet oraz ich oceniania i śledzenia wyników uczestników

1.4 Umiejętność użycia połączenia telefonicznego do włączenia się w wideokonferencję za pomocą smartfonu

2. Platformy
e-learningowe

2.1 Tworzenie na platformie Moodle lekcji opartych na rzeczywistym postępie ucznia oraz zadań pozwalających nauczycielowi na komunikowanie się, zbieranie prac, ocenę i ich komentowanie

2.2 Tworzenie testów za pomocą platformy edukator.pl – użycie pytań otwartych, zamkniętych, jedno- i wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, pytania o datę

2.3 Aktywne wykorzystanie serwisu LearningApps.org jako platformy edukacyjnej wspomagającej kształcenie – tworzenie własnych materiałów i publikowanie ich w ramach zespołów klasowych

3. Dzienniki elektroniczne

3.1 Przygotowanie za pomocą dziennika elektronicznego UONET+ firmy VULCAN oraz Librus Synergia dokumentacji związanej z wycieczką oraz wyjściem poza szkołę

3.2 Przeprowadzanie przez wychowawcę za pomocą dziennika elektronicznego czynności związanych z promocją uczniów na zakończenie semestru – wprowadzenie osiągnięć ucznia, karty promocji, daty rady pedagogicznej

3.3 Przeprowadzanie przez wychowawcę za pomocą dziennika elektronicznego czynności związanych z promocją uczniów na zakończenie roku szkolnego – przygotowanie i wydruk świadectw, arkusz ocen oraz dzienników zajęć

4. Narzędzia i usługi cyfrowe w pracy nauczyciela

4.1 Wykorzystanie platformy Google Classroom do tworzenia narzędzi oceniających wiadomości i umiejętności uczniów

4.2 Wykorzystanie aplikacji Microsoft Forms w Office 365 do tworzenia testów oraz aplikacji Microsoft Sway to tworzenia prezentacji internetowych

4.3 Umiejętność skonfigurowania połączenia komputera z tablicą interaktywną, urządzeniami sieciowymi oraz narzędziami wykorzystującymi technologię Bluetooth

Cena egzaminu

Koszt egzaminu (dla jednego uczestnika) obejmujący trzy moduły na poziomie A lub B  to 200zł brutto. Poziom C został wyceniony na 300zł brutto.

en_GBEnglish
Skip to content